Päivä

02. - 31.10.2019
Päättynyt!

Aika

Koko päivä

Maria Forsblom: Speglingar av ljus / Valon heijastus

Valon heijastus

Maria Forsblom: Valo.

Näyttely ”Valon heijastus” käsittelee toivon ja uskon heijastuksia. Näyttely on jatke näyttelyistä jotka ovat käsitelleet haurautta (Hauraus 2016) – surua- luopumista (Sirpaleita 2017) sekä uudelleen suuntautumista läheisen kuoleman jälkeen (Hiljaisuus 2018). ”Valon heijastus” on toivekas mutta hillitty näyttely. Valon heijastus ei kerro häikäisevästä valosta, vaan valon pilkahduksista, kimalluksista, lämmöstä ja läheisyydestä. Valon heijastus antaa toivon huomispäivästä ja tulevaisuudesta. Näyttely koostuu kolmeulotteisista abstrakti tekstiiliteoksista. Värimaailma on murrettu sekä maanläheinen.
 
Kuvataiteilija Maria Forsblom:

”Olen kuvataiteilija jolla on historia ja tarina.
Työssäni haluan visualisoida ihmisen sisintä. Etsin aitoutta, haluan kertoa ihmisen sisäistä tarinaa. Kauneudesta sekä hauraudesta- elämän paradokseista. Haluan tuoda sisäiset tunteet sekä ajatukset näkyväksi tekstiilitaiteessani. Kolmeulotteisesta tekstiilitaiteesta on tullut ilmaisumuotoni. Käytetyssä tekstiilissä on side ihmisen sisäiseen. Työprosessi sekä materiaali on tärkeä. Sommittelussa, materiaalitunteessa, hauraudessa, elämän hauraus tulee näkyväksi. En ole tekstiilitaiteilija vaan kuvataiteilija joka käyttää tekstiiliä välineenä, värinä sekä äänenä.
Uskaltamalla visualisoida tunteita, käyttämällä arkipäivästä, kaikille tuttua materiaalia, taideteos voi koskettaa ihmisen sisintä. Toivon taiteen löytävän tiensä julkisiin tiloihin, sairaaloihin, kouluihin sekä sakraali tiloihin. ”

Speglingar av ljus
Utställningen ”Speglingar av ljus” handlar om hoppets och trons spegling. Utställningen är en fortsättning på tidigare utställningar som behandlat skörhet ( Skörhet 2016), sorg och att ta farväl ( Skärvor 2017) och nyorientering efter en nära människas död ( Stillhet 2018). Speglingar av ljus är en hoppfull men dämpad utställning. Utställningen handlar inte om det bländande ljuset utan om glimtar, stänk, värme och en närhet av ljus. Speglingar av ljus ger hopp om en morgondag och en framtid. Utställningen består av tredimensionella abstrakta textilverk i brutna, jordnära färger. 
Bildkonstnär Maria Forsblom: 
”Jag är en bildkonstnär med en historia och en berättelse.
I mitt arbete vill jag visualisera människans innersta. Jag strävar efter det autentiska, den verkliga berättelsen i människans inre. Livet är mitt ämne. Skörhet och skönhet – paradoxerna i livet. Mitt mål är att översätta känslor och tankar till textila konstverk.
Den tredimensionella textilkonsten har blivit mitt uttryckssätt. I den återbrukade textilen finns en koppling till människans inre.
Arbetsprocessen och materialet är viktigt. I strukturen,  aterialkänslan, det sköra, nötta kan det sårbara i livet visualiseras. Jag är ingen textilkonstnär, utan en bildkonstnär som använder textil som medium, färg och röst. Genom att våga visualisera känslor, använda ett material som för alla är bekant, kan konstverket beröra det allra innersta i människan.
Jag hoppas att min konst hittar sin väg till officiella platser, sjukhus, skolor och sakrala utrymmen.”

Reflection of light
The exhibition “Reflection of light” speaks about reflection of hope and believe. The exhibition is a continuation of earlier exhibitions speaking of fragility ( Fragility 2016) grief and giving up ( Shivers 2017) new orientation after the death of a close relative ( Silence 2018). Reflection of light is an encouraging but quiet exhibition. The exhibition is not about the blinding light, it is about the glimpse, reflexions, sprinkle, warmth and nearness of light. The reflection of light is giving hope for tomorrow and to a future. The exhibition consists of three dimensional abstract textile-artworks in dusty and earthy colours.

Artist Maria Forsblom
“I am an artist with a history and a past.
In my work I visualize the innermost of men. I search for the authentic, the true story of humans mind. Life itself is the subject. Fragility and beauty – the paradox in life. My aim is to translate emotion and mind into textile art work. The abstract three dimensional textile work has become my main expression. In the worn textile I find a connection to the human mind. The work- process and the material is important. In the structure, the feeling of textile, the fragility and vulnerability of life can be expressed. I am not a textile artist, but a fine art artist using textile as medium, colour and voice. By daring to express emotion, using a material known by everyone, the artwork can touch you innermost.
I hope my art will find its way to public spaces, hospitals, schools and sacred spaces.”